Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mới và chính xác nhất

Hạch toán & Khai thuế
194 lượt xem

Với mỗi doanh nghiệp, kế toán trưởng có vai trò cực kỳ quan trọng liên quan tới sự phát triển của doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc phân công công việc cho họ là điều cần thiết và bắt buộc. Bài viết dưới đây sẽ đề cập chi tiết, chính xác nhất về quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng.

1. Kế toán trưởng là gì?

Theo Luật kế toán 2015, kế toán trưởng có vai trò quan trọng, là người đứng đầu bộ máy kế toán có nhiệm vụ tổ chức, thực hiện công việc kế toán trong doanh nghiệp:

Kế toán trưởng được lãnh đạo bởi người đại diện pháp luật của đơn vị kế toán, kế toán trưởng sẽ chịu sự kiểm tra, chỉ đạo của kế toán trưởng cấp trên về nghiệp vụ, chuyên môn nếu trường hợp có đơn vị kế toán cấp trên. 

Ngoài ra, kế toán trưởng còn phải có các điều kiện, tiêu chuẩn theo Điều 54 Luật Kế toán như: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trung thực, liêm khiết, có chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên, có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng, với người tốt nghiệp đại học có thời gian công tác kế toán từ 2 năm trở lên, với trung cấp là 3 năm.

=>> Xem thêm: Quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng và những điều cần lưu ý

2. Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

2.1. Mẫu 1 Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

CÔNG TY… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:…/2020/QĐ-… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  ……..o0o……..

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY…

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ………………….

    – Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

    – Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty…………………….;

    – Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty………………………;

    – Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

    – Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm

Ông/Bà: …………………………..         Giới tính: ……………

Sinh ngày: …./…./….      Dân tộc: Kinh          Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/Hộ chiếu: ………………  

Nơi cấp: ………………..…..  Ngày cấp: …/…/….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………

…………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………

…………………………………………………………….

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty ………………………………

Điều 2: Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

– Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

– Tuân thủ Luật pháp và tuân thủ quy chế quản lý tài chính của Công ty;

– Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

– Ký duyệt các chứng từ, báo cáo và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

– Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như điều 3 T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
– Lưu VP CHỦ TỊCH

 

2.2. Mẫu 2 Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

CÔNG TY…… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: …/20…/QĐ – …… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……, ngày … tháng … năm 20..

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY …..

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ………………….

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020.

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty…………………….;

– Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty………………………;

– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm

Ông/Bà: …………………………..         Giới tính: ……………

Sinh ngày: …./…./….      Dân tộc: Kinh          Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/Hộ chiếu: ……………… 

Nơi cấp: ……………….…..  Ngày cấp: …/…/….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………….

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty ……………………………………………….……………….……..

Điều 2: Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

– Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

– Tuân thủ Luật pháp và tuân thủ quy chế quản lý tài chính của Công ty;

– Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

– Ký duyệt các chứng từ, báo cáo và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

– Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
– Như điều 3

– Lưu VP

CHỦ TỊCH

 =>> Xem thêm: Thủ tục thay đổi kế toán trưởng, có phải báo cho cơ quan thuế

2.3. Mẫu 3 Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

TÊN CÔNG TY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số : …/QĐ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

.., ngày … tháng …. năm …..

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm người phụ trách kế toán)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ………………………………

– Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020.

– Căn  cứ  giấy  chứng  nhận  ĐKKD  của  Sở  Kế  hoạch  và  Đầu  tư  thành phố Hồ Chí Minh  số ………………… ngày ……………………….

– Căn cứ vào trách nhiệm, quyền hạn và chức năng của Giám đốc Công ty.

– Căn cứ vào nhu cầu cán bộ điều hành tổ chức Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm: …………………………………………..    Giới tính: ……………..

Sinh ngày: ……………….          Dân tộc:  ……………     Quốc tịch: ……………….

Số CMND/CCCD: ………….      Ngày cấp: ……………      Nơi cấp: ……………..

HKTT: …………………………

Giữ chức vụ: Người phụ trách kế toán của Công ty kể từ ngày ký quyết định .

Điều 2: Mức lương khởi điểm được hưởng và các khoản phụ cấp khác theo quy chế Công ty 

Điều 3: Trách nhiệm và quyền hạn

– Thiết lập hồ sơ và kế toán tài chính, chứng từ của Công ty; thực hiện đầy đủ chức năng phụ trách kế toán. 

– Giao dịch với cơ quan thuế và các cơ quan chức năng liên quan đến hệ thống kế toán công ty.

– Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc trên cương vị kế toán.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông (bà) có tên tại điều 1 và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.. 

Nơi nhận: ….., ngày … tháng …. năm …..
– Như điều 4 : để chấp hành;                    

– Chi cục thuế….. (kèm theo HS đăng ký thuế);

– Lưu văn phòng Công ty./.

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

 

3. Cách lập Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Các nội dung số quyết định, tên công ty, quốc hiệu tiêu ngữ cần ghi đúng, chính xác.

  • Trong phần nội dung quyết định, cần nêu rõ: Thông tin cá nhân, chức vụ của người được bổ nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ của người được bổ nhiệm, danh sách của những người có liên quan tới quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng…
  • Mọi thông tin cần được ghi đầy đủ, chính xác nhất. Cuối bản Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng cần có đủ chữ kí con dấu của những bên liên quan.

Với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc tìm được kế toán trưởng không phải điều dễ. Bởi lẽ đây là vị trí đòi hỏi kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức cao. Đồng thời với đó, mức chi phí bỏ ra cho vị trí này không nhỏ. Hiểu được khó khăn này của doanh nghiệp vừa và nhỏ, MISA ASP đã ra đời để kết nối kế toán trưởng với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ. Thông qua nền tảng, doanh nghiệp có thể tìm được kế toán trưởng một cách phù hợp với chi phí rẻ. 

Truy cập ngay MISA ASP để trải nghiệm nền tảng miễn phí và tìm được đối tác phù hợp.

Bài viết chọn lọc

Xem nhiều nhất

Bạn là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán?
Bạn là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán?
Tham gia MISA ASP ngay để cung cấp dịch vụ cho hàng ngàn khách hàng tiềm năng.

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí từ
MISA ASP

MISA ASP là Nền tảng kế toán dịch vụ giúp các Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Cá nhân kinh doanh tìm kiếm các Tổ chức cung ứng dịch vụ kế toán uy tín, chất lượng, chuyên nghiệp trên toàn quốc.
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí từ MISA ASP
Họ và tên *
Số điện thoại *
Email
Nơi làm việc của bạn? *
Nội dung cần tư vấn
Chi tiết
Bằng cách nhấn vào nút Nhận tư vấn miễn phí, bạn đã đồng ý với Chính sách quyền riêng tư của MISA
call zalo mess