1
2
Thông tin doanh nghiệp
Thông tư 133/2016/TT-BTC - Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thông tư 200/2014/TT-BTC - Chế độ kế toán doanh nghiệp
Khấu trừ
Trực tiếp trên Doanh thu
Người đại diện theo pháp luật